Бизнес иновационен център ИНОБРИДЖ

Русе, България

Business Innovation Center INNOBRIDGE (Bulgaria)
Тип организация: Неправителствена организация/сдружение
Основен сектор на дейност: Частния сектор

Описание

Бизнес и иновационен център ИНОБРИДЖ (“BIC INNOBRIDGE”) е организация за подпомагане на бизнеса, която следва методологията, колективния опит и прилага ноу-хауто на Европейската мрежа от бизнес и иновационни центрове (EBN). Това е първият (и все още единствен) акредитиран BIC от мрежата на EBN в България. Основната цел на BIC INNOBRIDGE е да подкрепя и прилага инициативи за предприемачество и иновации на всички етапи на развитие. По този начин центърът извършва дейности за повишаване на осведомеността по иновативни въпроси и се стреми да допринесе за развитието и конкурентоспособността на бизнеса като цяло. BIC INNOBRIDGE също така се стреми да допринесе не само за подобряване на бизнес климата, но и за повишаване на конкурентоспособността и икономическия растеж на региона, като предоставя висококачествени услуги на своите клиенти, за да им помогне да превърнат иновативните си идеи в пазарен успех. Последното включва: управление на проекти, бизнес обучение, изследвания, семинари, консултации, бизнес планиране, събития за работа в мрежа и повишаване на осведомеността, анализ на пазара, както и проектиране, разработване и пилотно тестване на иновативни методологии и подходи и други персонализирани услуги, в зависимост от конкретните нуждите на бизнеса.

Персоналът на BIC INNOBRIDGE се състои от 8 отдадени професионалисти, които имат дългогодишен опит в коучинга, изследванията, анализите на данни. BIC INNOBRIDGE също е активен играч в регионалната стартираща екосистема. Последната мащабна инициатива, в която BIC INNOBRIDGE взе участие, беше поддържаща организационна роля за събитието Start Up Europe Week (SEW) в Русе в две поредни години от самото начало на инициативата. Събитието има за цел да помогне на предприемачите да растат и да процъфтяват чрез поредица от локално фокусирани събития, които свързват местната екосистема и показват на предприемачите каква подкрепа е налична в техния конкретен град и регионално ниво. BIC INNOBRIDGE също така е извършил специално разработени дейности и услуги, включително вътрешни срещи за скрининг, т.е. идентифициране на нуждите на предприемачите за по-нататъшно развитие на техните идеи чрез привличане на допълнителни експерти, които съответно да съветват и подкрепят предприемачите.

Обучението е основна област на дейност за BIC INNOBRIDGE. Центърът насочва усилията си към повишаване на капацитета както на съществуващи бизнеси, така и на бъдещи предприемачи. Благодарение на своите инициативи в различни теми и области, центърът е установил добра връзка с местни образователни институции, включително Русенски университет, центрове за професионално обучение, училища и професионални гимназии. От създаването си през 2013 г. повече от 1000 души са се възползвали от разнообразни обучения и семинари, организирани от BIC INNOBRIDGE, обхващащи различни целеви групи като бъдещи предприемачи, съществуващи МСП и техните мениджъри, служители, индустриални работници, професионалисти в ПОО, студенти, учители и нискоквалифицирани/безработни лица. Персоналът на BIC INNOBRIDGE притежава значителни познания в управлението на европейски проекти, натрупани още от създаването му, включително CBC Румъния-България 2007-2013, Interreg VA Румъния-България 2014-2020, FP7 и ERASMUS+ между другото. Повече информация е предоставена в следващите раздели.

Опит

BIC INNOBRIDGE се занимава с изпълнението на различни дейности, свързани с предоставянето на услуги за фирми в региона и дори извън границите на България. Персоналът на Центъра има богат опит в разработването на методологии за обучение, дейности за обучение чрез преживяване и образователни материали, насочени към персонала на компаниите, както и към бизнес мениджъри и преподаватели. Персоналът на Центъра е добре подготвен и за провеждането на анализи, проучвания, проучвания и др., както и за организирането на различни видове събития под формата на работни срещи, семинари, уебинари и обучения.

Чрез тесните си връзки с Русенската търговско-промишлена палата, BIC INNOBRIDGE има потенциала да удвои или дори утрои броя на обхванатите заинтересовани страни, представляващи пряката целева група на проекта StressOut. В допълнение, международната работа на Центъра по много европейски проекти през последните 5+ години допълнително укрепва доброто сътрудничество с местни и регионални компании (микро, малки и средни предприятия, големи), центрове за ПОО и преподаватели, учители, преподаватели, наставници, студенти, представители на селското стопанство и др. благодарение на организирането на много обучения, работни срещи и семинари, включващи гореспоменатите целеви аудитории.

Експерти

Милен Добрев

Г-н Добрев има 15 години опит в оперативното управление, а след създаването му – на BIC INNOBRIDGE, както и управление на проекти от национален и международен мащаб, свързани с предприемачеството, професионалното обучение на бизнеса, трансграничното сътрудничество, околната среда представяне на МСП. От създаването си през 2013 г. г-н Добрев е и председател на Управителния съвет на BIC INNOBRIDGE и член на Борда на директорите на EBN. Участва и като оценител на бизнес предложения в конкурси за идеи. От 2019 г. г-н Добрев е и част от Надзорния съвет на Федерация на Дунавската търговска камара (DCCF) и заместник-председател на Българската асоциация на модата (BFA).

Айри Мемишев

Г-н Мемишев има натрупан експертен опит и практически опит в областта на управлението на проекти, дигиталните технологии, маркетинга, научните изследвания, е-лидерството, коучинга и обученията, икономиката на сътрудничеството/споделената икономика, разработването на учебно съдържание и методологии, както и развитието на обучения курсове (напр. Moodle). Преди да започне работа в RCCI, той е придобил значителен опит (повече от шест години) в продажбите, управлението, обслужването на клиенти и бизнес сътрудничеството, натрупан по време на работа за някои от най-големите телекоми в България.

Ирена Иванова

Г-жа Иванова участва активно в различни европейски проекти, които имат ключова роля в предоставянето на персонализирани услуги за регионални и национални компании. Има ключови умения и опит в изготвянето на анализи и проучвания на национално и европейско ниво в областта на корпоративната социална отговорност, дигитализацията, технологиите на Индустрия 4.0, новите форми на безработица и др. Основната й експертиза е в разработването на обучителни материали по различни теми като лично брандиране, онлайн инструменти за сътрудничество, големи данни, управление на дигитална идентичност и др. Има умения за модериране на събития и участва в организирането на обучения, семинари, фокус групи и конференции на местно и регионално ниво.