Udruga roditelja “Korak po korak”

Ζάγκρεμπ, Κροατία

Udruga roditelja “Korak po korak” (Croatia)
Τύπος οργάνωσης: Μη κυβερνητική οργάνωση/σύλλογος
Κύριος τομέας δραστηριότητας: οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών

Ιστορικό

Το PASBS είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας κοινωνίας προσανατολισμένης στο βέλτιστο συμφέρον των παιδιών και των νέων καθώς και στην προστασία και σεβασμό των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των παιδιών, των νέων και των οικογενειών. Ενθαρρύνει τη δημοκρατία και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη όπου γονείς, παιδιά και νέοι συμμετέχουν στη δημιουργία πολιτικών που τους αφορούν. Συνεργάζεται με προσχολικά, σχολικά και άλλα ιδρύματα που είναι αρμόδια για παιδιά και οικογένειες. εκπροσωπεί τα συμφέροντα των παιδιών, των νέων και των οικογενειών ενώπιον των αρχών· διοργανώνει σεμινάρια και δημόσιες εκδηλώσεις για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αναγκαιότητα προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών και των νέων. Υποστηρίζει την εκπαιδευτική πολιτική που παρέχει ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στη δωρεάν υποχρεωτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, ενθαρρύνει τον εθελοντισμό και τη συμμετοχή των γονέων σε θέματα μεγάλης σημασίας για τα παιδιά τους.

Οι δραστηριότητες του PASBS τα τελευταία 20 χρόνια έχουν προσανατολιστεί στην ανάπτυξη ικανοτήτων των τοπικών κοινωνιών και των φορέων τους για προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Εκείνη την περίοδο η ΠΑ Βήμα-βήμα απέκτησε μεγάλη εμπειρία στη συνεργασία με παιδιά, γονείς, προσωπικό νηπιαγωγείων και σχολείων, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και εκπροσώπους τοπικών και περιφερειακών μονάδων.

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1996, έχει 48 τακτικά και 17 συνεργαζόμενα μέλη, 7 υπαλλήλους και 54 εθελοντές. Η Ένωση είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γονέων (EPA) και της COFACE Families Europe. Είναι μέλος και ένας από τους χρηματοδοτικούς συλλόγους του Συντονισμού Συλλόγων για τα Παιδιά στην Κροατία (CAC). Είναι επίσης ενεργό μέλος της πρωτοβουλίας GOOD – πλατφόρμα που συγκεντρώνει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με τη μη τυπική μάθηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα και υποστηρίζει τη συστηματική και ποιοτική εφαρμογή της εκπαίδευσης για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα της Κροατίας.

Οι στρατηγικές κατευθύνσεις του Συλλόγου 2021-2025 περιλαμβάνουν:

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ

 • Εντοπισμός αναγκών και παρακολούθηση της εφαρμογής πολιτικών για παιδιά και νέους σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο
 • Ανταπόκριση σε προβλήματα και καταστάσεις της κοινωνίας που ενδιαφέρουν τα παιδιά και τους νέους και τις οικογένειές τους
 • Προώθηση συστηματικής προσέγγισης για την πρόληψη της κακοποίησης παιδιών και εφήβων
 • Προώθηση και ενθάρρυνση της υπεύθυνης σεξουαλικής συμπεριφοράς
 • Προαγωγή και προστασία της ψυχικής υγείας παιδιών και νέων
 • Προώθηση της κοινωνικής ένταξης παιδιών και νέων

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΟΝΕΩΝ

 • Εντοπισμός και παρακολούθηση των αναγκών των γονέων και των οικογενειών, ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων γονέων και οικογενειών
 • Ενίσχυση της φωνής των γονέων στη διαμόρφωση πολιτικών και αποφάσεων που αφορούν τα παιδιά και τις οικογένειες
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των γονέων και ενημέρωση, εκπαίδευση και συμβουλευτική γονέων
 • Προώθηση της θετικής ανατροφής των παιδιών
 • Προστασία της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και προώθηση της υπεύθυνης σεξουαλικής συμπεριφοράς και παροχή βοήθειας και υποστήριξης σε ανήλικες έγκυες γυναίκες, μητέρες και τις οικογένειές τους
 • Προστασία της ψυχικής υγείας γονέων και οικογενειών, ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων

ΕΡΕΥΝΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

 • Υλοποίηση δραστηριοτήτων έρευνας και υπεράσπισης στον τομέα των παιδιών, των νέων, των οικογενειών και της γονεϊκότητας, καθώς και της εκπαίδευσης, προστασίας και προαγωγής της υγείας και της κοινωνικής ένταξης και προστασίας
 • Ανάπτυξη καινοτομιών σε στρατηγικά προσανατολισμένα έργα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Ενίσχυση της ικανότητας των σχετικών ενδιαφερομένων μέσω της ενημέρωσης, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ, ΕΘΝΙΚΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ

 • Ανάπτυξη ενδοτομεακής και διατομεακής συνεργασίας και δικτύωσης σε επίπεδο ΕΕ, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό

Εμπειρία

Η ομάδα PA SBS αποτελείται από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ανθρωπολόγους, ψυχοθεραπευτές και παιδαγωγούς με άμεση εμπειρία εργασίας σε σχολικά περιβάλλοντα και αντιμετώπισης του άγχους, συμπεριλαμβανομένης εκτεταμένης τεχνογνωσίας στην αντιμετώπιση της ψυχικής υγείας και προετοιμασίας εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών προγραμμάτων σε αυτόν τον τομέα. Σχετική εμπειρία στους τομείς της παρούσας πρότασης έχει επίσης αποκτηθεί μέσω διαφόρων εγχώριων και διεθνών πρωτοβουλιών:

 • Το έργο BRZO #Work&Family στοχεύει στην υποστήριξη των οικογενειών, των εργαζομένων γονέων, προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ εργασιακών και οικογενειακών ευθυνών. Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής εκστρατείας #IWantWorkLifeBalance που υλοποιείται από την COFACE Families Europe.
 • CARE2LEARN – Η υποστήριξη της μετάβασης από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα στο Δημοτικό είναι ένα έργο Erasmus+ που στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εργαλείου έγκαιρης παρέμβασης για την αντιμετώπιση των μαθησιακών μειονεκτημάτων ενισχύοντας πρώιμες βασικές δεξιότητες των παιδιών ώστε να θέσουν ποιοτικά θεμέλια για την εκπαίδευσή τους και πιθανότητες θετικών αποτελεσμάτων στη ζωή τους. αλλά και να ανακουφίσει τους γονείς, το ΠΦΥ και το σχολικό σύστημα από πρόσθετες πιέσεις.
 • Το TEMCO – Theme Network «Δια βίου μάθηση προσβάσιμη σε όλους» είναι ένα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο του ΕΚΤ που στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας των ΟΚΠ να επιτύχουν αποτελεσματικό διάλογο με τη δημόσια διοίκηση και την επιστημονική κοινότητα στη διαμόρφωση και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών για τη διασφάλιση της δια βίου μάθησης προσβάσιμη σε όλους. δημιουργία προϋπόθεσης για σημαντικό αντίκτυπο των ΟΚΠ στη μείωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων στην Κροατία.

Ειδικοί

Partner Employee Placeholder 1

Σίβιγια Στάνιτς

Master of Psychology, Gestalt Psychotherapist και Child Rights Specialist και Εκτελεστικός Διευθυντής του Συλλόγου, Διευθύνων Σύμβουλος του Συλλόγου με 15ετή εμπειρία στη διαχείριση του οργανισμού, στρατηγικό σχεδιασμό, οργανωτική ανάπτυξη, δραστηριότητες υπεράσπισης, διαχείριση έργων και ψυχολογική συμβουλευτική.

Partner Employee Placeholder 1

Βέσνα Μίλιτσεβιτς

Γενικός Γραμματέας, Οικονομολόγος, έμπειρος στη διοίκηση, οργάνωση και συντονισμό δραστηριοτήτων, οικονομική διαχείριση, σχεδιασμό και παρακολούθηση υλοποίησης, καθώς και οικονομική παρακολούθηση των έργων.

Partner Employee Placeholder 1

Ντάρια Ιβόσεβιτς

Master of Anthropology, Project Assistant; εργάζεται σε δραστηριότητες κατάρτισης και υλοποίησης εθνικών και διεθνών έργων, προγραμματισμού και οργάνωσης δραστηριοτήτων και διαφόρων διοικητικών υποθέσεων του Συνδέσμου. Επίσης, έχει πάνω από 10 χρόνια επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της κοινωνικής ένταξης την οποία απέκτησε δουλεύοντας στην ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών για ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες.

Partner Employee Placeholder 1

Ντάρια Ιβόσεβιτς

Master of Anthropology, Project Assistant; εργάζεται σε δραστηριότητες κατάρτισης και υλοποίησης εθνικών και διεθνών έργων, προγραμματισμού και οργάνωσης δραστηριοτήτων και διαφόρων διοικητικών υποθέσεων του Συνδέσμου. Επίσης, έχει πάνω από 10 χρόνια επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της κοινωνικής ένταξης την οποία απέκτησε δουλεύοντας στην ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών για ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες.

Karmen Stipeč

Master of Social Worker, έχουν πολυετή εμπειρία εργασίας στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Σφαίρα, μαζί με πλούσια εθελοντική εμπειρία στην εργασία με δικαιούχους. Εργάζεται στο PASBS από το 2019 ως ειδικός συνεργάτης στο πρόγραμμα για ανήλικες εγκύους και γονείς. Συμμετέχει στη διεξαγωγή μικρών εκπαιδευτικών ομάδων, ατομικής και διαδικτυακής συμβουλευτικής.

Partner Employee Placeholder 1

Μαρτίνα Ποντόμπνικ

Master of Social Work, PhD Social Work & Social Policy, στην εκπαίδευση για NLP Practicioner και στην εκπαίδευση για Transactional Analysis Psychotherapist, έχει πολυετή εμπειρία στην κοινωνική εργασία και ερευνητικά προγράμματα που ασχολούνται με την ανάπτυξη ικανοτήτων, με μεγάλη εθελοντική εμπειρία σε εργασία με εφήβους (διεξαγωγή εργαστηρίων και ατομική συμβουλευτική).

Ματέα Μπίλογλαβ

Master of Pedagogy και Master of Russian Language and Literature, με πολυετή εμπειρία εργασίας και εθελοντισμού σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στον τομέα της εκπαίδευσης και της πρόληψης του εθισμού, της καταπολέμησης της χρήσης ναρκωτικών και της μείωσης των βλαβών.