VI One Consultancy

Χάγη, Ολλανδία

VI One Consultancy (Netherlands)
Τύπος οργάνωσης: Σχολείο/Ινστιτούτο/Εκπαιδευτικό κέντρο – Εκπαίδευση ενηλίκων

Ιστορικό

Η VIOne Consulting, μια ιδιωτική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2019, εστιάζει στη σχέση μεταξύ ταυτότητας, κοινωνικής-πολιτισμικής ενσωμάτωσης και υποκειμενικής ευημερίας των εθνοτικών μειονοτήτων στην Ολλανδία. Επί του παρόντος, το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στην Τέχνη, την Ποιότητα Ζωής, την Ευημερία, την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, την Καινοτόμο Εκπαίδευση και τις Κοινότητες Μάθησης. Συμμετέχουμε σε πολλές πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι αφιερωμένες στην ανάπτυξη Καινοτόμων Διδακτικής Μεθόδων, Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων, Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, η VIOne είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένη σε ένα έργο e-learning σχετικά με την έρευνα και τις παρεμβάσεις σχεδιασμού.

Σκοπός μας:

  • Παρέχετε συνεχή βελτίωση, βιώσιμη ανάπτυξη και ευτυχία σε ανθρώπους και οργανισμούς.
  • Συμβάλετε στην παγκόσμια ευαισθητοποίηση και καινοτομία στον τομέα της δια βίου μάθησης και της αυτοφροντίδας.
  • Διαμορφώστε συστήματα παρακίνησης για εφαρμογή στην κοινωνία των πολιτών.
  • Επίτευξη μακροχρόνιου αντίκτυπου σε διεθνές επίπεδο με ακεραιότητα και συνεργασία.

Σε εθνικό επίπεδο, σχεδιάζουμε και διευκολύνουμε εργαστήρια στο πλαίσιο της επιχειρηματικής ανάπτυξης, της οργανωτικής ανάπτυξης, της ομαδικής και προσωπικής ανάπτυξης. Οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσουμε και υποστηρίζουμε επαναφέρουν μια ξεχασμένη αντίληψη – την ιδέα ότι η ατομική ευθύνη, η εμπιστοσύνη, η φροντίδα και η φιλανθρωπία έχουν σημαντική σημασία για τη ζωή σε μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία.

Οι κύριες ομάδες-στόχοι με τις οποίες συνεργαζόμαστε είναι οι ενήλικες και οι νέοι (εντός και εκτός εργασίας).

Το VIOne εστιάζει στην ανοιχτή εκπαίδευση, στον δημιουργικό σχεδιασμό καινοτόμων μεθοδολογιών μάθησης και στην ψηφιακή μάθηση. Προσφέρουμε μια ποικιλία από επίσημες και άτυπες δυνατότητες μάθησης και προάγουμε τη συμμετοχή μεταξύ γενεών (εργαζομένων) σε κοινωνικά έργα και προγράμματα σε τοπικό επίπεδο (πολιτιστική ένταξη, εθελοντισμός, επιχειρηματικότητα…). Οι πρωτοβουλίες μας στοχεύουν στη συμμετοχή εκπαιδευτικών, δασκάλων, συμβούλων, καθηγητών, σπουδαστών και ολόκληρης της κοινότητας στην υλοποίηση έργων και προγραμμάτων που προάγουν τη δια βίου μάθηση και αναπτύσσουν τις ικανότητες, τη γνώση, την επικοινωνία, την ηγεσία και τις επαγγελματικές δεξιότητες των συμμετεχόντων. Στόχος μας ως εταιρεία είναι να αναπτύξουμε νέες προσεγγίσεις και μεθόδους, τις οποίες θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για εκπαίδευση, προσωπική ανάπτυξη, στα συμβουλευτικά και καθοδηγητικά μας προγράμματα. Για παράδειγμα, η ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης. Βασίζεται σε ένα νέο είδος διδασκαλίας και μάθησης και στη διευκόλυνση νέων παιδαγωγικών λύσεων. Η ψηφιακή τεχνολογία συνδέεται με τη μαθησιακή διαδικασία με παιδαγωγικά ουσιαστικό τρόπο προκειμένου να την εμπλουτίσει. Η τεχνολογία της πληροφορίας είναι ένα σημαντικό εργαλείο μάθησης, σκέψης, απόκτησης και επεξεργασίας δεδομένων, αυτοπαραγωγής και συνεργασίας. Με αυτόν τον τρόπο εργαζόμαστε στον τομέα της ψηφιοποίησης για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα, την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα της εκπαίδευσης.

Προκαλούμε συνεχώς τους εαυτούς μας να χρησιμοποιούμε τις πιο πρόσφατες αποδεδειγμένες μεθοδολογίες και (διαδικτυακά) εργαλεία με ολοκληρωμένο τρόπο και να τα συνδυάζουμε με νέες τεχνικές και ψηφιακή τεχνολογία για να εξασφαλίσουμε σε βάθος μάθηση και να κάνουμε μια εξαιρετική μακροχρόνια διαφορά.

Συνεργαζόμαστε με άτομα όλων των γενεών, τα οποία θα θέλαμε να εκπαιδεύσουμε και να συμβουλευτούμε για την επαγγελματική τους πορεία και τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και την επιχειρηματικότητα, καθώς και με ευάλωτες ομάδες στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων ανέργων, περιθωριοποιημένων ομάδων, χαμηλών άτομα με εξειδίκευση και χαμηλά προσόντα, οικονομικά μειονεκτούντα άτομα κ.λπ. Στόχος μας είναι να οργανώσουμε στρογγυλά τραπέζια, σεμινάρια, εργαστήρια και άλλα σχετικά με τα προβλήματα της συμμετοχής των νέων στην κοινωνία των πολιτών, την ενεργό συμμετοχή του πολίτη, τη μάθηση των νέων, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τα κίνητρα, κοινωνικά την επιχειρηματικότητα και τη νεολαία.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 4 υπαλλήλους και συνεργαζόμαστε με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, δασκάλους, εκπαιδευτές, συμβούλους και άλλους ειδικούς μερικής απασχόλησης σε αστικές συμβάσεις ανάλογα με το θέμα και την τεχνογνωσία τους. Στις δραστηριότητές μας συμπεριλαμβάνουμε και εθελοντές.

Εμπειρία

Η ViOne συμμετέχει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από την ίδρυσή της. Η ομάδα αποτελείται από επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης που έχουν καλή εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και των ψηφιακών δεξιοτήτων. Το 2021 το ViOne ξεκίνησε το ταξίδι του στο Erasmus+ όσον αφορά την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω του έργου IDREAM. Πιστεύουμε ότι όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εκπαιδεύονται σε ψηφιακές δεξιότητες, αλλά και πώς να χρησιμοποιούν οικολογικό και προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό και πλατφόρμες. Μέσω αυτού του έργου, στοχεύουμε να προσθέσουμε μια επιπλέον σημαντική πτυχή για την ψηφιακή εκπαίδευση – την οικολογική και προσβάσιμη μάθηση στο θέμα της διαχείρισης του άγχους. Όχι μόνο οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να κάνουν χρήση των ψηφιακών δεξιοτήτων, αλλά πρέπει να τις χρησιμοποιήσουν με οικολογικό τρόπο για να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα. Για ορισμένους υπαλλήλους, μαθητές και καθηγητές, η χρήση ψηφιακών δεξιοτήτων και τεχνολογίας στο χώρο εργασίας συνοδεύεται από πολύ άγχος. Όταν εργάζεται μακροπρόθεσμα στο Διαδίκτυο, το κοινό-στόχος πρέπει επίσης να εκπαιδεύεται σχετικά με τα σύνολα δεξιοτήτων που χρειάζονται και τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν, σχετικά με την πρόληψη του άγχους. Επιπλέον, αυτό που είναι καινοτόμο για αυτό το έργο είναι το εύχρηστο σύνολο προσβάσιμων πόρων που πρόκειται να διατεθούν ευρέως για χρήση από όλους. Αυτό το έργο εξυπηρετεί επίσης τις ανάγκες της εκπαίδευσης-στόχου παρέχοντάς τους το σύνολο των αναγκών που ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων το 2021 με υπαλλήλους της VIOne σχετικά με το θέμα της ψηφιακής εκπαίδευσης, το οποίο μπορείτε να δείτε σε ένα ψηφιακό περιοδικό που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας.

Το IDREAM (ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ για ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ), έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει αποτελέσματα υψηλού επιπέδου στους συμμετέχοντες και να ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Αυτό συμπληρώνει επίσης μία από τις προτεραιότητες του έργου, που σχετίζεται με την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας.

Επιπλέον, αυτό το έργο είναι συμπληρωματικό με ένα άλλο έργο Η VIOne είναι ενεργός εταίρος στο – T4T (TOOLS4 TEACHING INDIGITAL EDUCATION SETTINGS). Ένας από τους στόχους του T4T σχετίζεται με τον σχεδιασμό κατευθυντήριων γραμμών για το πώς να ρυθμίσετε καλύτερα την αποτελεσματική δυναμική της ομάδας σε διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης. Αυτό συνάδει σε μεγάλο βαθμό με το έργο, καθώς αφορά επίσης τη βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών στην εκπαίδευση ενηλίκων σε ψηφιακό περιβάλλον.

Ειδικοί

Partner Employee Placeholder 1

Βιτλένα Βασίλεβα

Αρχηγός ομάδας και επικεφαλής εκπαιδευτής

Ανώτατη Εκπαίδευση: Ειδική Αγωγή και Ψυχολογία – Μεταπτυχιακό. Η κυρία Vasileva είναι επικεφαλής ομάδας και οργανώνει εκπαιδευτικές και ψυχοδυναμικές εκπαιδεύσεις. Ασχολείται με την προετοιμασία και την παροχή εκπαιδεύσεων στον τομέα των soft skills. Εξειδικεύτηκε στην Ψυχοθεραπεία στο Νεο-Ράιχιαν σχολείο – Λουγκάνο, Ελβετία., και έχει εξειδίκευση στην Οργανωτική και επαγγελματική ψυχολογία – «Προπονητής στην ομαδική δυναμική εκπαίδευση και οργανωτική συμπεριφορά» στο International Business School – Βουλγαρο-Δανικό Τμήμα Επιχειρήσεων. Σύμβουλος «Ολοκληρωμένη Μάθηση» στο Σχολείο για παιδιά με αναπηρίες στη Σόφια. Υπεύθυνος ομάδας σε 25 έργα στο πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΕ που υλοποιήθηκαν με επιτυχία.

Partner Employee Placeholder 1

Μάγια Βασίλεβα

Εμπειρογνώμονας και Εκπαιδευτής

Ανώτατη Εκπαίδευση: Κοινωνιολογία – Πτυχίο, Διοίκηση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού – Μεταπτυχιακό. Διδακτορικό δίπλωμα στον τομέα του Μάρκετινγκ του τουρισμού. Πιστοποιητικό εκπαίδευσης εκπαιδευτών. Πιστοποιητικό εκπαίδευσης συμβούλων στην οργανωτική ανάπτυξη, διαχείριση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Η Maya Danova έχει 7 χρόνια εμπειρία ως διαχειριστής έργου.

Margo Rooijackers

Ανώτερος λέκτορας και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Breda, Academy for Leisure & Events. Έχει ένα υπόβαθρο στην Ψυχολογία και τη Συμπεριφορά των Καταναλωτών (Πανεπιστήμιο Radboud Nijmegen, αποφοίτησε το 1987, cum laude). Στο παρελθόν η Margo Rooijackers εργάστηκε αρκετά χρόνια ως ερευνήτρια για τον NWO, τον Ολλανδικό Οργανισμό Επιστημονικής Έρευνας. Η έρευνά της επικεντρώθηκε στη σχέση μεταξύ ταυτότητας, κοινωνικής-πολιτισμικής ένταξης και υποκειμενικής ευημερίας των εθνικών μειονοτήτων στην Ολλανδία.