Κέντρο πόρων

Το κέντρο πόρων περιέχει πληροφορίες για εκπαιδευτικό υλικό, podcast, βίντεο και άλλα.


Έκθεση σύστασης πολιτικής για τη διαχείριση του άγχους που σχετίζεται με την εργασία

Αυτή η έκθεση προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύνολο συστάσεων πολιτικής για την αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους σε ολόκληρη την ΕΕ.

Περιγραφή:

Η «Έκθεση σύστασης πολιτικής για τη διαχείριση του στρες που σχετίζεται με την εργασία» είναι ένα ολοκληρωμένο έγγραφο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η έκθεση στοχεύει να δώσει ώθηση για δράση σε επίπεδο ΕΕ για τη διαχείριση του εργασιακού άγχους, προσφέροντας μια λεπτομερή σειρά συστάσεων πολιτικής για την αντιμετώπιση των κενών στις εθνικές πολιτικές σχετικά με τις συνθήκες εργασίας, την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και την πρόληψη του άγχους.

Η έκθεση παρουσιάζει εκτεταμένη έρευνα για την πρόληψη και τη διαχείριση του εργασιακού άγχους που πραγματοποιήθηκε σε πέντε κράτη μέλη της ΕΕ: Βουλγαρία, Ισπανία, Κροατία, Κύπρο και Ολλανδία. Περιλαμβάνει βασικά ευρήματα από έρευνες, ομάδες εστίασης και αναλύσεις εθνικού νομοθετικού πλαισίου. Η έκθεση υπογραμμίζει την επικράτηση του εργασιακού στρες, τον αντίκτυπό του στην ψυχική υγεία των εργαζομένων και τις τρέχουσες ανεπάρκειες στα υπάρχοντα εταιρικά σχέδια ευεξίας και τους κύκλους κατάρτισης.

Οι βασικές συστάσεις περιλαμβάνουν την εφαρμογή υποχρεωτικών εταιρικών σχεδίων ευεξίας, ετήσιες έρευνες ψυχικής υγείας και την παροχή εκπαίδευσης σε τεχνικές διαχείρισης του άγχους. Η έκθεση ζητά επίσης αλλαγές στα εθνικά συστήματα υγείας για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη της ψυχικής υγείας και τη θέσπιση νομικών πλαισίων για τη διασφάλιση της ψυχικής ευημερίας των εργαζομένων.

Αντιμετωπίζοντας αυτά τα ζητήματα, η έκθεση στοχεύει στη βελτίωση του γενικού εργασιακού περιβάλλοντος, στη βελτίωση της ευημερίας των εργαζομένων και στη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης που σχετίζεται με το εργασιακό άγχος και την εξουθένωση. Αυτό το έγγραφο χρησιμεύει ως κρίσιμος πόρος για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους εργοδότες και τους ενδιαφερόμενους φορείς που έχουν δεσμευτεί να προωθήσουν υγιέστερους χώρους εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη του ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.